Publications

2021

71 Teng Pan, Shihao Liu, Letian Zhang, Wenfa Xie and Cunjiang Yu, soft optoelectronics.

70 Zhoulyu Rao†, Yuntao Lu†, Zhengwei Li, Kyoseung Sim, Zhenqiang Ma, Jianliang Xiao, and Cunjiang Yu*, Curvy, shape-adaptive imagers based on printed optoelectronic pixels with a kirigami design, Nature Electronics, 4, 513-521, 2021.

69 Hongwei Sheng†, Jingjing Zhou†, Bo Li, Yuhang He, Xuetao Zhang, Jie Liang, Jinyuan Zhou, Qing Su, Erqing Xie, Wei Lan*, Kairong Wang*, Cunjiang Yu*, A thin, deformable, high performance supercapacitor implant that can be biodegraded and bioabsorbed within an animal body, Science Advances, 7, eabe3097, 2021.

68 Matthew K. Hogan*, Sean M.  Barber;  Zhoulyu Rao,  Bethany R. Kondiles, Meng Huang, William J. Steele, Cunjiang Yu, and Philip J. Horner, A wireless spinal stimulation system for ventral activation of the rat cervical spinal cord, Scientific Reports, 2021.

67 Hyunseok Shim, Seonmin Jang, Jae Gyu Jang, Zhoulyu Rao, Jong-In Hong, Kyoseung Sim, and Cunjiang Yu*, Fully rubbery synaptic transistors for elastic neurological electronic skin, Nano Research, in press.

66 Yuntao Lu, Yaoyao Jia, and Cunjiang Yu*, Recent advances in power supply strategies for untethered neural implants, Journal of Micromechanics and Microengineering, in press.

65 Hongwei Sheng, Xuetao Zhang, Jie Liang, Mingjiao Shao, Erqing Xie, Cunjiang Yu*, and Wei Lan*, Recent advances of energy solutions for implantable bioelectronics, Advanced Healthcare Materials, 2021.

64 Yuan Liu, Cong Zhao, Jingzhou Li*, Shixi Zhao*, Xiaomin Xu, H. Y. Fu, Cunjiang Yu, Feiyu Kang and Guodan Wei*, Highly sensitive CuInS2/ZnS core–shell quantum dot photodetectors, ACS Applied Electronic Materials, 3, 1236-1243, 2021.

63 Bin Kan, Faheem Ershad, Zhoulyu Rao, and Cunjiang Yu, Flexible organic solar cells for biomedical devices, Nano Research, 2021.

2020

62 Kyoseung Sim†, Faheem Ershad†, Yongcao Zhang†, Pinyi Yang, Hyunseok Shim, Zhoulyu Rao, Yuntao Lu, Anish Thukral, Abdelmotagaly Elgalad, Yutao Xi, Bozhi Tian, Doris A. Taylor, and Cunjiang Yu*, An epicardial bioelectronic patch made from soft rubbery materials and capable of spatiotemporal mapping of electrophysiological activity, Nature Electronics, 3, 775-784, 2020.

  • This work has been highlighted by many media outlets, such as Science Daily, Tech Xplore, Medical News, EurekAlert, Medgadget, BioMed Advances, etc.

61 Yingshi Guan, Anish Thukral, Shun Zhang, Kyoseung Sim, Xu Wang, Yongcao Zhang, Faheem Ershad, Zhoulyu Rao, Fengjiao Pan, Peng Wang, Jianliang Xiao, and Cunjiang Yu*, Air/water interfacial assembled rubbery semiconducting nanofilm for fully rubbery integrated electronics, Science Advances, 6, eabb3656, 2020.

60 Faheem Ershad, Anish Thukral, Jiping Yue, Phillip Comeaux, Yuntao Lu, Hyunseok Shim, Kyoseung Sim, Nam-In Kim, Zhoulyu Rao, Ross Guevara, Luis Contreras, Fengjiao Pan, Yongcao Zhang, Ying-Shi Guan, Pinyi Yang, Xu Wang, Peng Wang, Xiaoyang Wu, and Cunjiang Yu*, Ultra-Conformal Drawn-on-Skin Electronics for Multifunctional Motion Artifact-Free Sensing and Point-of-Care Treatment, Nature Communications, 11, 3823, 2020.

59 Binghao Wang†, Anish Thukral†, Zhaoqian Xie, Limei Liu, Xinan Zhang, Wei Huang, Xinge Yu*, Cunjiang Yu*, Tobin J Marks*, and Antonio Facchetti*, Flexible and stretchable metal-oxide nanofiber networks for multimodal and monolithically integrated wearable electronics, Nature Communications, 11, 2405, 2020.

58 Zhuhua Xu, Lei Tang, Siwei Zhang, Jingzhou Li*, Bilu Liu, Shichao Zhao*, Cunjiang Yu, Guodan Wei*, 2D MoS2/CuPc heterojunction based highly sensitive photodetectors through ultrafast charge transfer, Materials Today Physics, 15, 100273, 2020.

57 Kyoseung Sim, Zhoulyu Rao, Faheem Ershad and Cunjiang Yu*, Rubbery electronics fully made of stretchable elastomeric electronic materials, Advanced Materials, 32, 1902417, 2020. (Selected as Inside Back Cover)

56 Hyunseok Shim, Kyoseung Sim, Faheem Ershad, Seonmin Jang, and Cunjiang Yu*, Recent advances in materials and device technologies for soft active matrix electronics, Journal of Materials Chemistry C, 8, 10719-10731, 2020. (Journal of Materials Chemistry C Emerging Investigator Issue)

55 Zhoulyu Rao, Faheem Ershad, Abdullah Almasri, Lei Gonzalez, Xiaoyang Wu and Cunjiang Yu*, Soft Electronics for the Skins: from Health Monitors to Human-Machine Interfaces, Advanced Materials Technologies, 5, 2000233, 2020. (Hall of Fame Article of Advanced Materials Technologies)

54 Kuan Ju, Yang Gao, Ting Xiao, Cunjiang Yu, Jianpin Tan, Fuzhen Xuan, Laser direct writing of carbonaceous sensors on cardboard for human health and indoor environment monitoring, RSC Advances, 10, 18694-18703, 2020.

53 Xu Wang, Cunjiang Yu*, Flexible, low-voltage paper transistors harnessing ion gel/cellulose fiber composites, Journal of Materials Research, 35, 940-948, 2020.  (Early Career Scholar in Materials Science Featured Article)

52 Kyoseung Sim, Leilei Shi Guoliang He, Dong Liu and Cunjiang Yu*, Mechanically flexible microfluidics for microparticle dispensing based on traveling wave dielectrophoresis, Journal of Micromechanics and Microengineering, 30, 024001, 2020.  (JMM Emerging Leader Featured Article)

2019

51 Kyoseung Sim, Song Chen, Zhengwei Li, Zhoulyu Rao, Jingshen Liu, Yuntao Lu, Seonmin Jang, Faheem Ershad, Ji Chen, Jianliang Xiao, and Cunjiang Yu*, Three-dimensional curvy electronics created using conformal additive stamp printing, Nature Electronics, 2, 471-479, 2019. (Selected as the Cover of  2019 October Issue.)

  • This work was highlighted by Nature.
  • This work has been reported by many media outlets.

50 Hyunseok Shim, Kyoseung Sim, Faheem Ershad, Pinyi Yang, Anish Thukral, Zhoulyu Rao, Haejin Kim, Yanghui Liu, Xu Wang, Guoying Gu, Li Gao, Xinran Wang, Yang Chai, and Cunjiang Yu*, Stretchable elastic synaptic transistors and neurologically integrated engineering systems, Science Advances, 5, eaax4691, 2019.

49 Kyoseung Sim, Zhoulyu Rao, Zhanan zhou, Faheem Ershad, Jianming Lei, Anish Thukral, Jie Chen,  Qing-An Huang, Jianliang Xiao, and Cunjiang Yu*, Metal oxide semiconductor nanomembrane based soft unnoticeable multifunctional electronics for wearable human-machine interfaces, Science Advances, 5, eaav9653, 2019.   Full paper link (Selected as Cover of the Issue of 2019 August) 

48 Kyoseung Sim, Zhoulyu Rao, Hae-Jin Kim, Anish Thukral, Hyunseok Shim, and Cunjiang Yu*, Fully rubbery integrated electronics from high effective mobility intrinsically stretchable semiconductors, Science Advances, 5, eaav5749, 2019. Full paper link

  • This work has been highlighted by many media outlets.

47 Ruofei Chang, Zhou Chen, Cunjiang Yu, and Jizhou Song, An experimental study on stretchy and tough PDMS/fabric composites, Journal of Applied Mechanics, 86, 011012, 2019.

46 Faheem Ershad, Kyoseung Sim, Anish Thukral, Yu Shrike Zhang*, and Cunjiang Yu*. Emerging soft bioelectronics for cardiac health diagnosis and treatment, APL Materials, 7, 031301, 2019.

45 Kyoseung Sim†, Yang Gao†, Zhou Chen, Jizhou Song and Cunjiang Yu*, Nylon fabric enabled tough and flaw insensitive stretchable electronics , Advanced Materials Technologies, 1800466, 2018. (Featured as Back Cover)

44 Lingqian Chang, Yu-Chieh Wang, Faheem Ershad, Ruiguo Yang*, Cunjiang Yu*, Yubo Fan*, Wearable devices for single cell sensing and transfection, Trends in Biotechnology, 37, 1175, 2019.

43 Yun Cui, Chengjun Wang, Kyoseung Sim, Jin Chen, Yuhang Li*, Yufeng Xing, Cunjiang Yu*, and Jizhou Song*, Transient thermo-mechanical analysis for thermal-responsive liquid crystal elastomers based bimorph soft robot, Applied Mathematics and Mechanics, 40, 943-952, 2019.

42 Kyoseung Sim, Yuhang Li, Jizhou Song, and Cunjiang Yu*, Biaxially Stretchable Ultra-Thin Si Enabled by Serpentine Structures on Prestrained Elastomers, Advanced Materials Technologies, 4, 1800489, 2019. (Featured as Frontispiece)

2018

42 Chengjun Wang † , Kyoseung Sim † , Jin Chen, Hojin Kim, Zhoulyu Rao, Yuhang Li, Weiqiu Chen, Jizhou Song, Rafael Verduzco, and Cunjiang Yu*, Soft Ultrathin Electronics Innervated Adaptive Fully Soft Robots, Advanced Materials, 30, 1706695, 2018. (Selected as Front Cover)

41 Guoliang Ying, Nan Jiang, Cunjiang Yu*, and Shrike Zhang*, Three-dimensional bioprinting of gelatin methacryloyl (GelMA), Bio-Design and Manufacturing, 1, 215-224, 2018.

40 Lingqian Chang, Yu-Chieh Wang, Faheem Ershad, Ruiguo Yang*, Cunjiang Yu*, Yubo Fan*, Wearable devices for single cell sensing and transfection, Trends in Biotechnology, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2019.04.001

39 Ruomu Li, Suxia Xie, Labao Zhang, Liqiang Li, Deying Kong, Qiang Wang, Run Xin, Xing Sheng, Lan Yin, Cunjiang Yu, Zongfu Yu, Xinran Wang, Li Gao, Soft and Transient Magnesium Plasmonics for Environmental and Biomedical Sensing, Nano Research, 11,4390, 2018.

38 Hae-Jin Kim, Anish Thukral, Sahil Sharma and Cunjiang Yu*, Biaxially Stretchable Fully Elastic Transistors Based on Rubbery Semiconductor Nanocomposite, Advanced Materials Technologies, 3, 1800043, 2018. (†: Equal contribution) (Featured as Frontispiece)

37 Anish Thukral, Faheem Ershad, Nada Enan, Zhoulyu Rao and Cunjiang Yu*, Soft Neural Interfaces Based on Ultra-Thin Si Electronics, IEEE Nanotechnology Magazine, 12, 21-34, 2018.

36 Kyoseung Sim, Zhoulyu Rao, Dong Yang, Yanbin Li and Cunjiang Yu*, Curvy Surface Conformal Ultra-Thin Transfer Printed Si Optoelectronic Penetrating Microprobe Arrays, NPJ Flexible Electronics, 2, 2, 2018.

35 Yun Cui, Chengjun Wang, Kyoseung Sim, Jin Chen, Yuhang Li*, Yufeng Xing, Cunjiang Yu*, and Jizhou Song*, A simple analytical thermo-mechanical model for liquidcrystal elastomer bilayer structures, AIP Advances, 8, 025215, 2018.

34 Haejin Kim, Anish Thukral, and Cunjiang Yu*, Highly Sensitive and Very Stretchable Strain Sensor Based on A Rubbery Semiconductor, ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 5000. 2018.

2017

33 Haejin Kim, Kyoseung Sim, Anish Thukral, and Cunjiang Yu*, Rubbery Electronics and Sensors from Intrinsically Stretchable Elastomeric Composites of Semiconductors and Conductors, Science Advances, 3, e701114, 2017.

  • This work has been highlighted by many media outlets.

32 Yang Gao†, Ying Zhang†, Xu Wang†, Kyoseung Sim†, Jingshen Liu, Xue Feng, Ji Chen, Hangxun Xu*, and Cunjiang Yu*, Moisture Triggered Physically Transient Electronics, Science Advances, 3, e1701222, 2017.

31 Qi Li, Jin Li, Danhquang Tran, Chengqiang Luo, Yang Gao, Cunjiang Yu, Fuzhen Xuan, Engineering of carbon nanotube/polydimethylsiloxane nanocomposites with enhanced sensitivity for wearable motion sensors, Journal of Materials chemistry C, 5, 11092-11099, 2017.

30 Kyoseung Sim, Xu Wang, Yuhang Li, Changhong Linghu, Yang Gao, Jizhou Song, and Cunjiang Yu*, Destructive Electronics From Electrochemical-Mechanically Triggered Chemical Dissolution, Journal of Micromechanics and Microengineering, 27 065010, 2017.

29 Yang Gao, Kyoseung Sim, Xin Yan, Jiang Jiang, Jingwei Xie, and Cunjiang Yu*, Thermally Triggered Mechanically Destructive Electronics Based On Electrospun Poly(ε-caprolactone) Nanofibrous Polymer Films, Scientific Reports, 7, 947, 2017.

28 Yewang Su, Xuecheng Ping, Ki Jun Yu, Jung Woo Lee, Jonathan Fan, Bo Wang, Ming Li, Rui Li, Daniel V. Harburg, YongAn Huang, Cunjiang Yu, Shimin Mao, Jaehoun Shim, Qinglin Yang, Pei-Yin Lee, Agne Armonas, Ki-Joong Choi, Yichen Yang, Ungyu Paik, Tammy Chang, Thomas Dawidczyk, Yonggang Huang, Shuodao Wang, and John A. Rogers, In‐Plane Deformation Mechanics for Highly Stretchable Electronics, Advanced Materials, 29, 1604989, 2017.

2016

27 Shaoting Lin, Hyunwoo Yuk, Teng Zhang, Hyunwoo Koo, Cunjiang Yu and Xuanhe Zhao*, Stretchable hydrogel electronics and devices, Advanced Materials, 28, 4497–4505, 2016.

  • This work appeared on NBC News,  Boston Herald, NY City News.

26 Yu Shrike Zhang*, Cunjiang Yu*, Towards engineering integrated cardiac organoids: beating recordedJournal of Thoracic Disease, 8(12):E1683-E1687, 2016.

2015

25 Cunjiang Yu, Peixi Yuan, Evan M. Erickson, Christopher M. Daly, John A. Rogers and Ralph G. Nuzzo, Oxygen reduction reaction induced pH-responsive chemo-mechanical hydrogel actuators, Soft Matter, 11, 7953-7959, 2015. (†: Equal contribution)

24 Kyoseung Sim, Song Chen, Yuhang Li, Mejdi Kammoun, Yun Peng, Minwei Xu, Yang Gao, Jizhou Song, Yingchun Zhang, Haleh Ardebili, and Cunjiang Yu*, High fidelity tape transfer printing based on chemical induced adhesive strength modulation, Scientific Reports, 5, 16133, 2015.

23 Yang Gao†, Kyoseung Sim†, Sicong Sun†, Zhou Chen, Jizhou Song, and Cunjiang Yu*, Crack insensitive wearable electronics enabled through high strength kevlar fabrics, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 5, 1230-1236, 2015.

2014

22 Li Gao, Yihui Zhang, Viktor Malyarchuk, Lin Jia, Kyung-In Jang, Richard Webb, Haoran Fu, Yan Shi, Guoyan Zhou, Luke Shi, Deesha Shah, Xian Huang, Baoxing Xu, Cunjiang Yu, Yonggang Huang, and John Rogers, Epidermal photonic devices for quantitative imaging of temperature and thermal transport characteristics of the skin, Nature Communications, 5, 4938, 2014.

  • This work appeared on lots of media coutlets: Times Delhi, Discovery, Wired, Nanowerk, Medical News Today, Medical Daily, and many others. 

21 Cunjiang Yu, Yuhang Li, Xun Zhang, Xian Huang, Viktor Malyarchuk, Shuodao Wang, Yan Shi, Li Gao, Yewang Su, Yihui Zhang, Hangxun Xu, Roger Hanlon, Yonggang Huang, and John A. Rogers, Adaptive optoelectronic camouflage systems with designs inspired by cephalopod skins, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 111, 12998-13003, 2014.

  • –This work was highlighted by PNAS In This Issue.
  • –This work was reported by Time, Discovery, BBC News, NBC News, Fox News, Yahoo News, Science News, Nature World News, Scientific America, Sciencedaily, National Geographic, Los Angeles Time, Breaking News, Xinhua, Sohu, ChinaNews, Canada News, etc.

20 Xing Sheng, Cunjiang Yu, Viktor Malyarchuk, Yu-Heng Lee, Seungho Kim, Taehwan Kim, Ling Shen, Chris Horng, Jordan Lutz, Noel C. Giebink, Jongwook Park, and John A. Rogers, Silicon based visible-blind ultraviolet detection and imaging using down-shifting luminophoresAdvanced Optical Materials, 2, 314-319, 2014. (†: Equal contribution) (Featured as Frontispiece)

19 Cunjiang Yu, Yihui Zhang, Dongkai Cheng, Xuetong Li, Yonggang Huang, and John A. Rogers, All-elastomeric, strain responsive, thermochromic color indicatorsSmall,  7, 1266-1271, 2014. (†: Equal contribution)

Prior to 2013

18 Sheng Xu, Yihui Zhang, Jiung Cho, Juhwan Lee, Xian Huang, Lin Jia, Jonathan A. Fan, Yewang Su, Jessica Su, Huigang Zhang, Huanyu Cheng, Bingwei Lu, Cunjiang Yu, Chi Chuang, Tae-il Kim, Taeseup Song, Kazuyo Shigeta, Sen Kang, Canan Dagdeviren, Ivan Petrov, Paul V. Braun, Yonggang Huang, Ungyu Paik, and John A. Rogers, Stretchable batteries with self-similar serpentine interconnects and integrated wireless recharging systemsNature Communications, 4, 1543, 2013.

17 Cunjiang Yu, Zheng Duan, Peixi Yuan, Yuhang Li, Yewang Su, Xun Zhang, Yuping Pan, Lenore Dai, Ralph G. Nuzzo, Yonggang Huang, Hanqing Jiang, and John A. Rogers, Electronically programmable shape in two and three dimensional hydrogel structuresAdvanced Materials, 25, 1541-1546, 2013. (Featured as Frontispiece)

16 Hangxun Xu, Cunjiang Yu, Shuodao Wang, Viktor Malyarchuk, Tao Xie, and John A. Rogers, Deformable, programmable, and shape-memorizing micro-opticsAdvanced Functional Materials, 23, 3299-3306, 2013.  (†: Equal contribution) (Featured as Cover Image)

15 Xian Huang, Huanyu Cheng, Kaile Chen, Yilin Zhang, Yihui Zhang, Yuhao Liu, Chenqi Zhu, Shao-chi Ouyang, Gil-Woo Kong, Cunjiang Yu, Yonggang Huang, and John A. Rogers, Epidermal impedance sensing sheets for precision hydration assessment and spatial mappingIEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60, 2848-2856, 2013.

14 Cunjiang Yu, Xin Li, Teng Ma, Jiepeng Rong, Rongjun Zhang, Joseph Shaffer, Yonghao An, Qiang Liu, Bingqing Wei, and Hanqing Jiang, Stress relaxation of high performance lithium ion batteries using nanostructured silicon thin films as anodesAdvanced Energy Materials, 2, 68-73, 2012.

13 Cunjiang Yu, Yuping Pan, Huan Ma, Teng Ma, Jiaping Zhang, Yanmei Song, M. Yashar S. Kalani, Lenore Dai, and Hanqing Jiang, Thermoresponsiveness of integrated ultra-thin Silicon with Poly(N-isopropylacrylamide) hydrogelsMacromolecular Rapid Communications, 32, 820-824, 2011. (Featured as Cover Image)

12 Xiaotun Qiu, Rui Tang, Jie Zhu, Jonathon Oiler, Cunjiang Yu, Ziyu Wang, and Hongyu Yu, The effects of temperature, relative humidity and reducing gases on the ultraviolet response of ZnO based film bulk acoustic-wave resonatorSensors and Actuators B: Chemical, 151, 360-364, 2011.

11 Cunjiang Yu, Kevin O’Brien, Yong-Hang Zhang, Hongbin Yu, and Hanqing Jiang, Tunable optical gratings based on buckled nano-scale thin films on transparent elastomeric substratesApplied Physics Letters, 96, 041111, 2010.

10 Xiaotun Qiu, Jon Oiler, Jie Zhu, Ziyu Wang, Rui Tang, Cunjiang Yu, and Hongyu Yu, Film bulk acoustic-wave resonator based relative humility sensor using ZnO filmsElectrochemical and Solid State Letters, 13, 65-67, 2010.

9   Xiaotun Qiu, Rui Tang, Jie Zhu, Jonathon Oiler, Cunjiang Yu, Ziyu Wang, and Hongyu Yu, Experiment and theoretical analysis of relative humidity sensor based on film bulk acoustic-wave resonatorSensors and Actuators B: Chemical, 147, 381-384, 2010.

8   Cunjiang Yu, and Hanqing Jiang, Forming wrinkled stiff thin film on polymeric substrates at room temperature for stretchable interconnects applicationsThin Solid Films, 519, 818-822, 2010.

7   Xiaotun Qiu, David Welch, Jennifer Christen, Jie Zhu, Jon Oiler, Cunjiang Yu, Ziyu Wang, and Hongyu Yu, Reactive nanolayers for physiologically compatible microsystem packagingJournal of Materials Science: Materials in Electronics, 21, 562-566, 2010.

6   Xiaotun Qiu, Ziyu Wang, Jie Zhu, Jon Oiler, Cunjiang Yu, and Hongyu Yu, The effects of relative humidity and reducing gases on the temperature coefficient of resonant frequency of ZnO based film bulk acoustic wave resonatorIEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 57, 1902-1905, 2010.

5   Cunjiang Yu, Charan Masarapu, Jiepong Rong, Bingqing Wei, and Hanqing Jiang, Stretchable supercapacitors based on buckled single-walled carbon nanotube macro-filmsAdvanced Materials, 21, 4793-4797, 2009.

4   Xiaotun Qiu, Jie Zhu, Jon Oiler, Cunjiang Yu, Ziyu Wang, and Hongyu Yu, Localized parylene-C bonding with reactive multilayer foilsJournal of Physics D:  Appled Physics, 42, 185411, 2009.

3   Xiaotun Qiu, Jie Zhu, Jonathon Oiler, Cunjiang Yu, Ziyu Wang, and Hongyu Yu, Film bulk acoustic-wave resonator based ultraviolet sensorApplied Physics  Letters, 94, 151917, 2009.

2   Cunjiang Yu, Ziyu Wang, Hongyu Yu, and Hanqing Jiang, A stretchable temperature sensor based on elastically buckled thin film devices on elastomeric  substratesApplied Physics Letters, 95, 141912, 2009.

1  Cunjiang Yu, Huang Gao, Hongyu Yu, Hanqing Jiang, and Gary Cheng, Laser dynamic forming of functional materials laminated composites on patterned three-dimensional surfaces with applications on flexible microelectromechancial system deviceApplied Physics Letters, 95, 091108, 2009.